Licentieovereenkomst software

Via het downloaden, kopiëren, gebruiken of installeren van de software, of via het aanvinken van een vakje waarmee de gebruiker zijn goedkeuring uitdrukt, aanvaardt de gebruiker het geheel van hiernavolgende contractuele bepalingen.

 

VOORWERP VAN DE HUIDIGE LICENTIE

De onderneming 6NRJ met maatschappelijke zetel Stokkelsesteenweg 274 te 1200 Brussel, ingeschreven met ondernemingsnummer 0872634665, en hierna de Licentiegever genoemd, verleent een gebruiksrecht aan de gebruiker of Licentienemer onder hiernavolgende voorwaarden.

In de mate waarin en zolang de Licentienemer de bepalingen uit dit contract (het Contract) naleeft, geniet hij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie (de Licentie) die hem toelaat gebruik te maken van de software Scan2Inventory (S2I, of hierna de Software) op een of meerdere informaticavoorzieningen binnen zijn onderneming, voor een periode van 30 dagen en met een maximum van 30 door de software geïnventariseerde objecten.


De Licentienemer verkrijgt een activatiesleutel voor de Software. Deze sleutel stemt overeen met het gebruik van de Software voor een maximum van 30 geïnventariseerde objecten.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Software (evenals de eventuele reservekopie, de broncodes, de objectcodes, de documentatie en/of de handleiding enz.) blijft ten allen tijde de exclusieve eigendom van de Licentiegever en/of de Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen. Deze elementen worden beschermd door het auteursrecht en de geldende internationale verdragen. De Licentienemer verbindt zich ertoe geen afbreuk te doen aan de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van de Licentiegever.


De Licentienemer beschikt over geen enkel ander recht op de Software dan diegene die hem door het huidige Contract worden verleend. Meer bepaald geldt voor de Licentienemer een verbod op (i) het wijzigen of creëren van toepassingen die van de Software zijn afgeleid; (ii) het disassembleren, decompileren of opnieuw samenstellen van de Softwarelogica, met uitzondering van die situaties waarin een interoperabiliteit vereist is met andere onafhankelijke software, volgens de geldende wettelijke bepalingen hieromtrent; (iii) het verkopen, verhuren, verdelen, uitlenen van de Software of het uitreiken van een sublicentie op de Software; (iv) het openbaar maken van de Software, via internet of elk ander middel; (v) het voorstellen van de Software aan derden of hen er toegang toe verlenen; (vi) het ontgrendelen, neutraliseren, omzeilen (of iedere poging daartoe) van het initialisatiesysteem, de versleutelingstechnieken of de kopieerbescherming van de Software.


Elk gebruik dat niet expliciet wordt toegelaten door het huidige Contract, blijft onderworpen aan voorafgaandelijke toestemming door de Licentiegever.

 

PRIJS VAN DE LICENTIE

Het gebruik van de Software tijdens de vermelde periode van 30 dagen gebeurt gratis en overeenkomstig de bepalingen uit dit Contract.

 

DUUR

De Licentie die krachtens dit Contract wordt uitgereikt, heeft een duur van 30 dagen. Ze vangt aan op de datum waarop de Licentienemer de Software downloadt, installeert, activeert of in ontvangst neemt (het element dat hiervan als eerste plaatsgrijpt, wordt daarbij als vertrekpunt genomen) en duurt zolang hij de bepalingen van het huidige Contract naleeft.
Aan het eind van de testperiode kan de Licentienemer opteren voor de betalende versie, conform artikel 7 van het huidige Contract.

 

GARANTIE

Het huidige Contract dekt alleen maar het gebruik van de Software voor test- en evaluatiedoeleinden. Iedere garantievorm op de Software en diens werking, of ze nu expliciet of impliciet is, algemeen of bijzonder, wordt door de Licentiegever en de verdelers van de Software uitgesloten. Alleen het betalende gebruik van de Software geeft aanleiding tot de toepasselijke conventionele en wettelijke garanties, volgens de bepalingen voor Licenties die werden toegekend aan betalende gebruikers.

 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

In geen enkel geval kunnen de Licentiegever en de verdelers van de Software aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook inzake de uitvoering van het huidige Contract en het gebruik van de Software, zelfs in het geval van een zware fout.


Alleen het betalende gebruik komt in aanmerking om zich te beroepen op de aansprakelijkheid van de Licentiegever en de verdelers van de Software, volgens de bepalingen voor Licenties die werden toegekend aan betalende gebruikers.

 

OMZETTEN VAN TESTVERSIE NAAR BETALENDE VERSIE

De Licentienemer beschikt tijdens en na de testperiode over de mogelijkheid een Licentie voor de Software aan te schaffen. Wanneer de testversie na het verstrijken van de testperiode niet werd omgezet naar een volledige versie, dan wordt de sleutel die het gebruik van de Software mogelijk maakt, automatisch gedesactiveerd.


Wanneer de Licentienemer besluit om voor een betalende versie van de Software te kiezen, dan zijn de bepalingen van de betalende Licentie van toepassing en vervangen zij de huidige bepalingen.

 

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die verband houden met de Licentienemer, zijn werknemers, medewerkers of onderaannemers, mogen, met het oog op de uitvoering van het huidige Contract, verwerkt worden door de Licentiegever, zijn werknemers en onderaannemers of door de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen.


De gegevens worden bewaard en verwerkt met respect voor de geldende wetten. De betrokken personen beschikken over een recht op toegang, rechtzetting en tegenspraak inzake de verwerking van deze gegevens.


De gegevens mogen worden gebruikt voor de promotie van andere producten en diensten die worden aangeboden door de Licentiegever, tenzij de betrokken personen hiertegen bezwaar maken.

De Licentiegever zal de verwerkte gegevens nooit voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden gebruiken en zal deze gegevens nooit aan derden overmaken zonder toestemming van de betrokken personen.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

(i) Wanneer een bepaling van het huidige Contract nietig of niet-toepasselijk blijkt, dan heeft dergelijke nietigheid of niet-toepasselijkheid geen invloed op de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van het Contract.

(ii) Het huidige Contract is onderhevig aan het Belgische recht en elk geschil zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

(iii) Het huidige Contract wordt niet geregeld door de conflictenregels van lokale wetten noch door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken, waarvan de toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

(iv) De Licentienemer verbindt zich ertoe de Software niet te exporteren of te herexporteren zonder over de noodzakelijke instemming te beschikken van de Amerikaanse regering of van, in voorkomend geval, de buitenlandse regeringen. Eenzelfde bepaling geldt binnen de context van iedere doelstelling die wordt verboden door de toepasselijke wetgeving inzake exportcontrole.

(v) Het huidige Contract vertegenwoordigt de volledigheid van de overeenkomst tussen de partijen inzake de Software en vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden en voorstellen tussen de partijen.

(vi) Het huidige Contract kan alleen maar gewijzigd worden door een schriftelijk of elektronisch akkoord dat uitgaat van een gemachtigde vertegenwoordiger van elk van beide partijen.

(vii) De Licentienemer kan het huidige Contract en elk van de bijhorende rechten en plichten niet overdragen aan een derde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

(viii) Het niet-nakomen of achterblijven door de Licentiegever inzake de toepassing van elk recht of rechtsmiddel inzake het huidige Contract kan niet worden beschouwd als het afstand doen van deze of om het even welke rechten of rechtsmiddelen.