Licentieovereenkomst software

Via het downloaden, kopiëren, gebruiken of installeren van de software, of via het aanvinken van een vakje waarmee de gebruiker zijn goedkeuring uitdrukt, aanvaardt de gebruiker het geheel van hiernavolgende contractuele bepalingen.


VOORWERP VAN DE HUIDIGE LICENTIE

De onderneming 6NRJ met maatschappelijke zetel Stokkelsesteenweg 274 te 1200 Brussel, ingeschreven met ondernemingsnummer 0872634665, en hierna de Licentiegever genoemd, verleent een gebruiksrecht aan de gebruiker of Licentienemer onder hiernavolgende voorwaarden.

In de mate waarin en zolang de Licentienemer de bepalingen uit dit contract (het Contract) naleeft, geniet hij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie (de Licentie) die hem toelaat gebruik te maken van de software Scan2Inventory (S2I, of hierna de Software) en zijn updates, op een of meerdere informaticavoorzieningen binnen zijn onderneming, volgens de tariefbepalingen vastgelegd in artikel 3 en voor de duur van het huidige Contract.

De Licentienemer verkrijgt een activatiesleutel voor de Software. Deze sleutel stemt overeen met het gebruik van de Software voor een welbepaald aantal geïnventariseerde objecten. Elk gebruik van de software voor een hoger aantal geïnventariseerde objecten geeft aanleiding tot het betalen van een nieuw bedrag, bepaald in overeenstemming met de tariefbepalingen die worden beschreven in artikel 3.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Software (evenals de eventuele reservekopie, de broncodes, de objectcodes, de documentatie en/of de handleiding enz.) blijft ten allen tijde de exclusieve eigendom van de Licentiegever en/of de Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen. Deze elementen worden beschermd door het auteursrecht en de geldende internationale verdragen. De Licentienemer verbindt zich ertoe geen afbreuk te doen aan de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van de Licentiegever.

De Licentienemer beschikt over geen enkel ander recht op de Software dan diegene die hem door het huidige Contract worden verleend. Meer bepaald geldt voor de Licentienemer een verbod op (i) het wijzigen of creëren van toepassingen die van de Software zijn afgeleid; (ii) het disassembleren, decompileren of opnieuw samenstellen van de Softwarelogica, met uitzondering van die situaties waarin een interoperabiliteit vereist is met andere onafhankelijke software, volgens de geldende wettelijke bepalingen hieromtrent;(iii) het verkopen, verhuren, verdelen, uitlenen van de Software of het uitreiken van een sublicentie op de Software; (iv) het openbaar maken van de Software, via internet of elk ander middel; (v) het voorstellen van de Software aan derden of hen er toegang toe verlenen; (vi) het ontgrendelen, neutraliseren, omzeilen (of iedere poging daartoe) van het initialisatiesysteem, de versleutelingstechnieken of de kopieerbescherming van de Software.

Elk gebruik dat niet expliciet wordt toegelaten door het huidige Contract, blijft onderworpen aan voorafgaandelijke toestemming door de Licentiegever.
Indien de geldende wetgeving dit toelaat, mag de Licentienemer een reservekopie maken van de Software volgens de bepalingen en voor de doeleinden die door de wet zijn vastgelegd.

PRIJS VAN DE LICENTIE

De prijs van de Licentie is afhankelijk van het aantal objecten dat wordt geïnventariseerd door de Software. De tarieven zijn te raadplegen via deze link. Voor de eerste gebruiksperiode is een initieel tarief van toepassing. Daarna is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

De Licentienemer verkrijgt een activatiesleutel om gebruik te maken van de Software. Deze sleutel laat het gebruik van de Software toe voor een maximumaantal aan geïnventariseerde objecten. Wanneer de Licentienemer de Software wenst te gebruiken met een objectenaantal dat hoger ligt dan het aantal dat door de sleutel wordt toegestaan, dan neemt hij contact op met de Licentiegever die hem een nieuwe sleutel zal bezorgen, na betaling van een prijssupplement conform de geldende tariefbepalingen.

De andere diensten of prestaties die niet gedekt worden door de Licentieprijs, worden aan de Licentienemer getarifeerd door toepassing van de geldende tarieven van de onderneming die de gevraagde diensten uitvoert, eventueel na het opstellen van een bestek.

DUUR

De Licentie die krachtens dit Contract wordt uitgereikt, heeft een initiële duur van 1 jaar. Deze periode is telkens hernieuwbaar voor een nieuwe periode van 1 jaar, tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage.

De Licentie vangt aan op de datum waarop de Licentienemer de Software downloadt, installeert, activeert of in ontvangst neemt (het element dat hiervan als eerste plaatsgrijpt, wordt daarbij als vertrekpunt genomen) en duurt zolang hij de bepalingen van het huidige Contract naleeft. Een nieuwe duur van één jaar vangt aan wanneer de Licentienemer een nieuwe sleutel krijgt voor het gebruik van de Software met een hoger aantal objecten.

Na de initiële periode van één jaar kan de Licentienemer krachtens artikel 5 gebruik blijven maken van de Software en bijhorende updates, indien hij zijn jaarlijkse bijdrage betaalt.
Wanneer het huidige Contract om welke reden dan ook wordt opgezegd of niet verlengd, dan moet de Licentienemer de Software desinstalleren en hem terugbezorgen of vernietigen volgens de instructies die daartoe door de Licentiegever worden gegeven.

UPDATES

De Licentiegever mag updates en nieuwe versies ontwikkelen. Deze updates worden meegedeeld aan de Licentienemer, die ze mag installeren en gebruiken tijdens de volledige duur van het huidige Contract.

Wanneer hij besluit om de updates niet te installeren, dan zal de Licentienemer in geen enkel geval de Licentiegever en/of de Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen, aansprakelijk kunnen stellen voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een niet-bijgewerkte versie.

MAINTENANCE EN SUPPORT

Met uitzondering van de updates die het voorwerp uitmaken van artikel 5, wordt door het huidige Contract geen enkele maintenance gewaarborgd. Indien de Licentienemer een tussenkomst aan de Licentiegever vraagt (installatie, parametrisatie, wijziging, opleiding, …), dan wordt die tussenkomst uitgevoerd tegen een vergoeding die overeen te komen is met de betrokken dienstverlener.

GARANTIE

(a) Gedurende een periode van negentig (90) dagen, hierna de Garantieperiode genoemd, te rekenen vanaf de Licentiedatum van de Software die krachtens artikel 4 wordt bepaald, verzekert de Licentiegever dat de Software overeenstemt met de functionaliteiten die worden beschreven in de gebruikersdocumentatie en/of met de Softwarebeschrijvingen uit andere documenten die ter beschikking van de Licentienemer staan, en dit voor zover de Software wordt gebruikt in de geschikte omgeving, zoals aangegeven in de vermelde documentatie en conform de softwareinstructies. Daarentegen wordt door de Licentiegever en de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen, niet gewaarborgd dat de Software volledig gevrijwaard is van fouten.
(b) Indien de Software niet overeenstemt met de functionaliteiten die worden beschreven in de documentatie, dan moet de Licentienemer vóór het verstrijken van de garantieperiode hiervan melding maken aan de Licentiegever of aan de Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen. In dat geval kan de Licentiegever, naar eigen goeddunken, ofwel de Software vervangen ofwel de licentiekosten van de Software terugbetalen. In geval van terugbetaling van de licentiekosten voor het gebruik van de Software, verbindt de Licentienemer zich ertoe de Software te desinstalleren of de Software en de reservekopie te vernietigen volgens de instructies van de Licentiegever.
(c) Binnen de wettelijk toegelaten grenzen, wordt door de Licentiegever en de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen, elke andere expliciete en/of impliciete garantie uitgesloten, in het bijzonder elke garantie die zou moeten beantwoorden aan een specifieke behoefte en, na het verstrijken van de hierbovenvermelde garantieperiode, tevens elke garantie qua functionele conformiteit.
(d) Indien door de Software de intellectuele eigendomsrechten worden geschonden van om het even welke derde in het land waar een Licentie voor de Software werd toegekend, dan neemt de Licentiegever de verdediging op zich van de Licentienemer evenals de kosten met betrekking tot een definitieve juridische beslissing, op voorwaarde dat (i) de Licentiegever of de Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen door de Licentienemer onmiddellijk en via schriftelijke weg op de hoogte wordt gesteld van iedere aangevoerde schending, (ii) de Licentiegever gemachtigd is om de verdediging te leiden en (iii) de Licentienemer alle medewerking verleent aan de Licentiegever. Om iedere schending van de rechten van derden of de mogelijke dreiging daartoe te vermijden, mag de Licentiegever, naar eigen goeddunken en kostenloos, ofwel een licentie aanschaffen, de Software aanpassen of vervangen door een gelijkwaardig product, ofwel de Software verwijderen en een gedeelte vergoeden van de betaalde licentiekosten voor het gebruik van de Software.
(e) De Licentiegever en de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen die voortvloeien uit het gebruik van de Software in combinatie met toebehoren, software of verbruiksgoederen die niet werden geleverd door de Licentiegever of door een Houder die aan de Licentiegever toestemming heeft verleend om de Software te verdelen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, kunnen de Licentiegever of de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen, niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere vorm van directe of indirecte schade (meer bepaald schade gelinkt aan gegevensverlies, winstderving, uitblijven van verwachte besparingen of bedrijfsverlies) die op grond van welke juridische theorie dan ook zou voortvloeien of gelinkt zijn aan het huidige Contract.

In alle gevallen wordt het totale schadebedrag waartoe de Licentiegever of de verdelers van de Software gehouden zijn, beperkt tot het bedrag van de betaalde bijdragen voor de Licentie waarop het huidige Contract betrekking heeft.

TESTVERSIE

Indien de Licentienemer een testversie van de Software verkrijgt, dan worden zijn gebruiksrechten op de Software beperkt tot een testperiode, die dertig (30) dagen lang is.

Tijdens de testperiode kan de Software beperkte functionaliteiten vertonen en gebruikt de Licentienemer de Software op eigen risico zonder enige garantievorm. Het gebruik van de Software tijdens de testperiode vormt het voorwerp van een specifieke bepaling waarvan de Licentienemer van de testversie moet bevestigen er volledig mee in te stemmen.

De Licentienemer beschikt tijdens en na de testperiode over de mogelijkheid een Licentie voor de Software aan te schaffen. Wanneer de testversie na het verstrijken van de testperiode niet werd omgezet naar een volledige versie, dan wordt de sleutel die het gebruik van de Software mogelijk maakt, automatisch gedesactiveerd.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die verband houden met de Licentienemer, zijn werknemers, medewerkers of onderaannemers, mogen, met het oog op de uitvoering van het huidige Contract, verwerkt worden door de Licentiegever, zijn werknemers en onderaannemers of door de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen.
De gegevens worden bewaard en verwerkt met respect voor de geldende wetten. De betrokken personen beschikken over een recht op toegang, rechtzetting en tegenspraak inzake de verwerking van deze gegevens.

De gegevens mogen worden gebruikt voor de promotie van andere producten en diensten die worden aangeboden door de Licentiegever, tenzij de betrokken personen hiertegen bezwaar maken.

De Licentiegever zal de verwerkte gegevens nooit voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden gebruiken en zal deze gegevens nooit aan derden overmaken zonder toestemming van de betrokken personen.

REFERENTIES

De Licentienemer aanvaardt dat zijn naam, merknaam en/of logo gebruikt worden als referenties door de Licentiegever en de Houders die aan de Licentiegever toestemming hebben verleend om de Software te verdelen.

Deze referenties mogen worden aangebracht op elke commerciële drager, inclusief websites, folders en commerciële presentaties.

Het gebruik van de naam, merknaam en/of het logo van de Licentienemer wordt zo strikt mogelijk beperkt bij het vermelden van de Licentienemer als referentie.

ALGEMENE BEPALINGEN

i. Wanneer een bepaling van het huidige Contract nietig of niet-toepasselijk blijkt, dan heeft dergelijke nietigheid of niet-toepasselijkheid geen invloed op de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van het Contract.
ii. Het huidige Contract wordt niet geregeld door de conflictenregels van lokale wetten noch door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken, waarvan de toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
iii. De Licentienemer verbindt zich ertoe de Software niet te exporteren of te herexporteren zonder over de noodzakelijke instemming te beschikken van de Amerikaanse regering of van, in voorkomend geval, de buitenlandse regeringen. Eenzelfde bepaling geldt binnen de context van iedere doelstelling die wordt verboden door de toepasselijke wetgeving inzake exportcontrole.
iv. Het huidige Contract vertegenwoordigt de volledigheid van de overeenkomst tussen de partijen inzake de Software en vervangt alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke akkoorden en voorstellen tussen de partijen.
v. Het huidige Contract kan alleen maar gewijzigd worden door een schriftelijk of elektronisch akkoord dat uitgaat van een gemachtigde vertegenwoordiger van elk van beide partijen.
vi. De Licentienemer kan het huidige Contract en elk van de bijhorende rechten en plichten niet overdragen aan een derde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.
vii. Het niet-nakomen of achterblijven door de Licentiegever inzake de toepassing van elk recht of rechtsmiddel inzake het huidige Contract kan niet worden beschouwd als het afstand doen van deze of om het even welke rechten of rechtsmiddelen.
viii. Het huidige Contract is onderhevig aan het Belgische recht en elk geschil zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.